Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Luật đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tiếp...

 

Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức

QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban bành Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg về về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Xem tiếp...

Toàn văn "Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Xem tiếp...

Bộ luật dân sự

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Bộ luật này quy định về dân sự.

Xem tiếp...

Bộ Công an ban hành Chứng minh nhân dân mẫu mới

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 quy định về mẫu Chứng minh nhân dân và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2013 và thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân.

Xem tiếp...

Luật công chứng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về công chứng.

Xem tiếp...