Chào mừng bạn đến với Website của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Quảng Nam - Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 19 lô đất thuộc dự án KDC cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 

                                                     QUY CHẾ
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiên sử dụng đất đối với 19 lô đất thuộc dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam.
                       (Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ-BĐG ngày        / 7/2015
                           của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam)
                                                                 Chương I
                                                     NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng:
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 19 lô đất thuộc dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Đối tượng được tham gia và không được tham gia đấu tài sản:
1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là khách hàng) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có hộ khẩu rõ ràng, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở, có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều được tham gia đấu giá.
2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:
- Người không có năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người bị mất hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, không làm chủ hành vi của mình và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
- Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 3. Điều kiện tham gia đấu giá tài sản
Các khách hàng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này được tham gia đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau:
       1.Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam phát hành, trong đó có nội dung cam kết chấp hành theo Quy chế đấu giá và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá; kèm theo bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân, hộ gia đình; giấy chứng minh tư cách pháp nhân đối với các tổ chức(đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập) và bản sao giấy nộp tiền đặt trước, phiếu thu tiền đặt trước (nếu nộp tiền mặt). Nếu ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền bản chính của UBND cấp xã xác nhận, công chứng Nhà nước (nếu là cá nhân, hộ gia đình) hoặc Thủ trưởng đơn vị (nếu là Tổ chức).
        2. Nộp đầy đủ phítham gia đấu giá, tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá trong thời hạn do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo.
3. Mỗi tổ chức kinh tế, hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; người tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy tờ tùy thân theo quy định.

                                                                    
                                                                   CHƯƠNG II

                                                       NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm và các hồ sơ có liên quan của tài sản:
Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất ở gồm 19 lô đất thuộc dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

TT KÝ HIỆU
 (Lô đất)
DIỆN
TÍCH

 (m2)
GIÁ KHỞI ĐIỂM
(Đồng/lô)
TIỀN ĐẶT TRƯỚC 
(Đồng/lô/ hồ sơ)
Phí tham gia đấu giá
(Đồng/lô)
GHI CHÚ
1  A10/2 148,8 773.760.000 50.000.000 300.000 01 lô
2        A15 118,75 617.500.000 50.000.000 300.000 01 lô
3 A16/2 118,5 616.200.000 50.000.000 300.000 01 lô
4 A16/3 118,25 614.900.000 50.000.000 300.000 01 lô
5        A17 118,0 613.600.000 50.000.000 300.000 01 lô
6 A21 156,7 896.324.000 50.000.000 300.000 Ngã ba
7 B19 140,1 728.520.000 50.000.000 300.000 01 lô
8   B20/2 117,25 609.700.000 50.000.000 300.000 01 lô
9  B20/3 141,0 733.200.000 50.000.000 300.000 01 lô
10  B20/4 141,3 734.760.000 50.000.000 300.000 01 lô
11 B21 141,9 737.880.000 50.000.000 300.000 01 lô
12 B22 142,2 739.440.000 50.000.000 300.000 01 lô
13 B23 142,5 741.000.000 50.000.000 300.000 01 lô
14 B24 142,8 742.560.000 50.000.000 300.000 01 lô
15 B25 143,1 744.120.000 50.000.000 300.000 01 lô
16 B26 119,75 622.700.000 50.000.000 300.000 01 lô
17 B27 120,0 624.000.000 50.000.000 300.000 01 lô
18 B28 120,0 624.000.000 50.000.000 300.000 01 lô
19 B31 148,5 742.500.000 50.000.000 300.000 01 lô

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định).
- Loại đất: Đất ở đô thị.
- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Điều 5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước
1. Người tham gia đấu giá đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau:
1.1. Phí tham gia đấu giá là 300.000 đồng/01 bộ hồ sơ/lô đất.
- Số tiền này không hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá (kể cả người trúng đấu giá và không trúng đấu giá) và được sử dụng để phục vụ cho công tác bán đấu giá tài sản.
- Không hoàn trả lại phí tham gia đấu giá cho người đã mua hồ sơ nhưng không đăng ký đấu giá(không nộp tiền đặt trước)
1.2. Tiền đặt trước:
- Khi tham gia đấu giá tài sản, khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/ 01 hồ sơ đăng ký/ 01 lô đất.
- Số tiền đặt trước do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 3311100041061 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Nam, địa chỉ số: 284  Phan Chu Trinh, thành phố Tam K, tỉnh Quảng Namtheo thời hạn  thông báo bán đấu giá .
2. Xử lý tiền đặt trước như sau:
2.1. Đối với người trúng đấu giá, thì số tiền đặt trước được tính vào số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (tiền mua tài sản đấu giá). Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Namnộp số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.2. Trả lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:
- Khách hàng không trúng đấu giá, nhưng không vi phạm các nội dung quy định tại điểm 2.3 khoản này thì được nhận lại tiền đặt trước chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc đấu giá.
- Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá tài sản, nhưng rút lại hồ sơ đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (trước thời điểm hết hạn bán hồ sơ).
- Khách hàng trúng đấu giá bổ sung theo quy định tại điểm 3.6, khoản 3, Điều 8 nhưng từ chối mua tài sản.
2.3. Không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp quy định tại điểm 1.3 khoản 1, Điều 12 quy chế này.
2.4 Bị nộp phạt các trường hợp quy định tại điểm 1.4, khoản 1, Điều 12 quy chế này.
3. Mỗi tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhiều lô đất cho mỗi đợt đấu giá. Nếu một đối tượng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất thì mỗi lô đất được lập thành một hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
 Điều 6. Nội quy phòng đấu giá
- Không sử dụng các chất kích thích khi tham gia đấu giá.
- Không mang theo các chất cháy nổ, vũ khí đến phòng đấu giá.
- Không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.
- Không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những khách hàng tham gia đấu giá.
- Ngồi đúng vị trí được Ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại lộn xộn, gây mất trật tự trong phòng đấu giá.
 Điều 7. Bước giá, tăng giá khởi điểm trước khi đấu giá:
 1. Bước giá:
 Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá quy định 20.000.000đồng  (hai mươi triệu đồng)  trở lên. Đấu giá viên công bố bước giá ngay từ khi bắt đầu cuộc bán đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc bán đấu giá.
2. Tăng giá khởi điểm trước khi đấu giá:
Tại phiên đấu giá, tùy theo tình hình thực tế phiên đấu giá các lô đất đã đấu giá và kết quả trước đó, đấu giá viên có thể tăng giá khởi điểm các lô đất còn lại với các điều kiện sau: Tăng không quá 70% giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm của tài sản và giá trị trúng đấu giá đối với các lô đất có giá trị, vị trí tương đương nhau trong cùng một Khu đất liền kề. Nếu khách hàng tham gia đấu giá nào không đồng ý đấu giá thì được nhận lại tiền đặt trước. Đối với các khách hàng còn lại đồng ý tăng giá khởi điểm thì đấu giá viên tiến hành tổ chức bán đấu giá các lô đất nói trên theo giá khởi điểm đã tăng..
Điều 8. Hình thức, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá
1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục (tối thiểu hai vòng) cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu đấu giá tiếp thì khách hàng có mức giá trả cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.
 - Cách thức ghi phiếu đấu giá:
Khách hàng tham gia đấu giá phải điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin, ký và ghi rõ họ tên theo Mẫu phiếu đã quy định và không được tẩy xóa. Số tiền đấu giá ghi trong phiếu phải viết bằng số và bằng chữ khớp nhau (đơn vị tính là đồng Việt Nam) và được làm tròn số đếnhàng trăm ngàn đồng (5 chữ số 0 cuối).
 Phiếu trống, không điền đầy đủ thông tin, tẩy xóa, ghi không đúng họ tên và chữ ký của khách hàng đăng ký tại đơn  đăng ký tham gia đấu giá, phiếu đấu giá ghi số tiền bằng chữ và bằng số không khớp nhau và phiếu bỏ giá thấp hơn mức giá khởi điểm của từng vòng đấu, thì phiếu đấu giá đó được coi là không hợp lệ.
Thời gian ghi phiếu đấu giá và bỏ vào thùng phiếu của mỗi khách hàng tham gia đấu giá mỗi vòng không quá 05 phút (kể cả thời gian ghi lại phiếu).
2. Trình tự đấu giá:
2.1.Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá chỉ được cử một đại diện vào phòng đấu giá. Khi vào phòng tham gia đấu giá, khách hàng tham gia đấu giá phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (bản chính) nếu là khách hàng được ủy quyền và được bố trí chổ ngồi tham dự đấu giá.
2.2. Mở đầu cuộc đấu giá, đấu giá viên giới thiệu bản thân và những người giúp việc, các khách mời có liên quan đến cuộc đấu giá, thông báo những quy định về cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách khách hàng đăng ký mua tài sản đấu giá và điểm danh; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm, bước giá; trả lời các câu hỏi của khách hàng tham gia đấu tài sản (nếu có); hướng dẫn cách thức đấu giá, trả giá hợp lệ.
Trước mỗi vòng đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố giá khởi điểm của vòng đấu giá đó, giá phải trả của tài sản và phát cho mỗi khách hàng tham gia đấu giá một tờ phiếu để ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Cụ thể như sau:
Vòng đấu giá thứ nhất: Tất cả khách hàng bắt buộc tham gia đấu giá:  Giá bỏ phiếu vòng đấu thứ nhất tối thiểu phải cao hơn hoặc bằng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá đã thông báo. Sau khi có kết quả đấu giá vòng đấu giá thứ nhất, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố mức giá trả cao nhất của vòng đấu thứ nhất nhưng không công bố tên của người trả giá cao nhất  và tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu vòng đấu giá thứ hai.
 Vòng đấu giá thứ hai: Tất cả khách hàng bắt buộc tham gia đấu giá: Từ vòng đấu thứ hai trở đi: Giá khởi điểm là mức giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước liền kề cộng thêm một bước giá được quy định tại khoản 1 Điều 7 quy chế này là giá khởi điểm của vòng trả giá tiếp theo (giá tối thiểu của vòng đấu giá).
Người tham gia đấu phải trả giá cao hơn hoặc bằng giá khởi điểm. Sau khi có kết quả đấu giá của mỗi vòng đấu thứ hai, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố mức trả giá cao nhất của vòng đấu giá đó nhưng không công bố tên của khách hàng trả giá cao nhất và tiếp tục đấu giá vòng đấu giá thứ ba; Trường hợp không có ai yêu cầu đấu giá tiếp thì đấu giá viên sẽ công bố kết quả đấu giá thuộc về người trả giá cao nhất.
  3. Tình huống đấu giá:
  3.1. Chỉ tổ chức đấu giá trong trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên tham gia đấu giá. Trường hợp chỉ có một người đăng ký và tham gia đấu giá, thì tổ chức bán đấu giá báo cáo cho bên có tài sản bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá vào lần sau.
  3.2. Trường hợp ở vòng đấu thứ nhất có một (hoặc nhiều) người vi phạm quy chế và bị truất quyền tham gia đấu giá, chỉ còn lại 01 người đủ điều kiện tham gia đấu giá ở vòng 2, nếu người còn lại đó muốn mua với giá đã trả ở vòng thứ nhất  cộng thêm một  bước giá (giá khởi điểm của vòng đấu thứ hai), thì đấu giá viên hội ý với người có tài sản và Hội đồng giám sát phiên đấu giá để quyết định.  Nếu người đó không đồng ý mua với giá trên thì xem như cuộc bán đấu giá không thành, đấu giá viên  lập biên bản và báo cáo với bên có tài sản bán đấu giá để tố chức bán đấu giá lại vào một thời điểm khác..
  3.3. Trường hợp ở vòng đấu thứ 2 nếu phát sinh tình huống hội đủ các yêu tố sau:
- Giá khởi điểm cao gấp 1,1 lần trở lên so với giá khởi điểm của vòng đấu thứ nhất;
- Tất cả những người tham gia đấu giá hợp lệ đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu thứ 2;
- Không có đủ từ 02 người trở lên muốn tiếp tục tham gia đấu giá tiếp ở vòng đấu thứ 3 hoặc không muốn rút thăm “trúng đấu giá” (trường hợp này không đủ điều kiện đấu giá tiếp cũng như tổ chức rút thăm);
Thì đấu giá viên sẽ xem xét lại kết quả bỏ phiếu ở vòng đấu thứ nhất và công bố người bỏ phiếu cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá, với giá trúng đấu giá là giá đã bỏ phiếu ở vòng đấu giá thứ 2. Nếu người đó vi phạm quy chế ở vòng đấu thứ 2 thì xem như cuộc bán đấu giá không thành và người vi phạm quy chế bị phạt theo điểm 1.3, khoản 1, Điều 12 của Quy chế này.
 3.4. Trường hợp ở vòng đấu giá cuối cùng, nếu có từ 02 người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất (có thể bằng giá khởi điểm của vòng đó) nhưng không có ai yêu cầu đấu giá tiếp thì đấu giá viên sẽ tổ chức rút thăm giữa những người đó và công bố người rút thăm “trúng đấu giá” là người trúng đấu giá.
  3.5. Trường hợp rút lại giá đã trả hoặc từ chối vòng đấu tiếp theo:
- Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá thấp hơn liền kề trước đó cộng bước giá. Trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
- Tại cuộc bán đấu giá tính từ vòng đấu thứ 2 trở đi, những người đã trả giá cao nhất phải có trách nhiệm tham gia đấu giá ở vòng tiếp theo, nếu từ chối thì người đó vi phạm quy chế và cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục, giá khởi điểm là giá cao nhất của vòng đấu trước liền kề cộng thêm bước giá theo quy định trên.
* Người trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả hoặc từ chối vòng đấu tiếp theo sẽ bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của những người này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
3.6. Trường hợp từ chối mua tài sản bán đấu giá
- Tại cuộc bán đấu giá, khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua tài sản, thì người đó vi phạm quy chế đấu giá và bị truất quyền đấu giá. Tài sản được bán cho người trả giá liền kề (người trúng đấu giá bổ sung) nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.
- Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua, thì tổ chức ngay lại phiên đấu giá mới, giá khởi điểm để đấu giá là mức giá của người trả giá cao liền kề với người đấu trúng từ chối mua tài sản cộng thêm bước giá theo quy định ở trên; các vòng đấu giá tiếp theo thực hiện theo quy chế này.
- Trong trường hợp người trả giá liền kề (người trúng đấu giá bổ sung) không đồng ý mua, thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
- Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua không được hoàn trả lại và nộp vào ngân sách nhà nước.
3.7. Trường hợp phiên đấu giá đã kết thúc, sau đó người trúng đấu giá mới từ chối mua hoặc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá mà người trúng đấu giá không nộp đủ 50% (đã tính tiền đặt trước) số tiền đã trúng đấu giá, thì Tổ chức bán đấu giá sẽ phối hợp với bên có tài sản bán đấu giá trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá của người đó và tổ chức lại phiên bán đấu giá vào thời điểm khác theo đúng quy định của pháp luật.
3.8. Trường hợp phát sinh tình huống ngoài quy chế này thì đấu giá viên sẽ hội ý với Hội đồng giám sát phiên bán đấu giá và chủ tài sản để quyết định.
4.Toàn bộ diễn biến của cuộc bán đấu giá phải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản, có đầy đủ chữ ký của người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá (ít nhất là hai người, trong đó có người trúng đấu giá) và các thành viên được mời tham dự tại cuộc bán đấu giá đó. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, tổ chức bán đấu giá giữu 01 bản, tổ giúp việc giữ 01 bản, 01 bản giao cho người trúng đấu giá, 01 bản gửi cho bên có tài sản bán đấu giá.
Điều 9. Phê duyệt kết quả đấu giá, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao tài sản
Việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất được thực hiện theo Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT –BTP  ngày 04/4/2015 Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
1. Phê duyệt kết quả trúng  đấu giá:
Sau khi phiên đấu giá kết thúc, trong thời hạn không quá 03 ngàylàm việc, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam báo cáo Trung tâm Phát triển quỹ đất, để lập tờ trình, kèm theo danh sách cụ thể các khách hàng trúng đấu giá và các văn bản liên quan, gởi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
2. Nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất (trong đó đã bao gồm tiền đặt trước ). Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền còn lại theo Thông báo của Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ. Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước thành phố Tam Kỳ  và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định.
- Căn cứ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền và chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước của khách hàng trúng đấu giá đã nộp đủ 100% số tiền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Khi tiến hành đo đạc bàn giao đất trên thực địa, nếu thực tế có biến động tăng hoặc giảm diện tích so với ban đầu, thì Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam và khách hàng trúng đấu giá phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số tiền sử dụng đất mà khách hàng trúng đấu giá phải nộp.
Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất (tổ chức bán đấu giá)
- Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổ chức và điều hành phiên đấu giá đúng theo Quy chế đấu giá này.
- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hướng dẫn cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản và các giấy tờ liên quan của tài sản trước khi tổ chức đấu giá.
- Có quyền truất quyền tham gia đấu giá nếu khách hàng tham gia đấu giá , không tuân thủ các yêu cầu, quyết định của tổ chức bán đấu giá hoặc có hành vi gây rối, cản trở phiên đấu giá, không chấp hành quy chế đấu giá.
- Trường hợp trong phiên đấu giá, khách hàng tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, dìm giá, ép giá gây thiệt hại cho bên có tài sản, Tổ chức bán đấu giá có quyền đình chỉ phiên đấu giá để tổ chức vào lần sau.
- Hướng dẫn khách hàng trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản và lập các thủ tục có liên quan đến nghĩa vụ của khách hàng trúng đấu giá.
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của khách hàngtham gia đấu giá và trúng đấu giá
- Được tổ chức bán đấu giá giải thích cụ thể mọi thắc mắc về phiên đấu giá trước khi tiến hành đấu giá.
- Được xem hồ sơ có liên quan về tài sản, khảo sát thực địa đối với lô đất, khu đất và tài sản trên đất trước khi tham gia đấu giá.
- Được giao đất đúng vị trí theo sơ đồ, diện tích đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất đã trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất trúng đấu giá theo quy định.
- Có quyền khiếu nại, tố cáo nếu thấy tổ chức bán đấu giá không thực hiện đúng các quy định tại Quy chế bán đấu giá tài sản này.
- Được ủy quyền cho khách hàng khác thay mặt tham gia phiên đấu giá (giấy ủy quyền nộp bản chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
- Phải xem kỹ hiện trạng tài sản và các giấy tờ liên quan của tài sản.
- Nghiên cứu kỹ Quy chế bán đấu giá tài sản trước khi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp đầy đủ phí đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại quy chế này. Khi nộp đơn, nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và đã tham gia vào cuộc đấu giá là đồng nghĩa với việc chấp thuận và tuân thủ quy định tại quy chế này.
- Sau khi có quyết định công nhận kết quả bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền, khách hàng trúng đấu giá nộp đầy đủ tiền theo đúng thời hạn quy định tại Điều 9 Quy chế này. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyển số tiền đặt trước của khách hàng vào ngân sách nhà nước theo quy định.
- Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục đăng ký, đề nghị cấp  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫn của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam và nộp các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng nhà ở, công trình theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong thời hạn quy định của pháp luật đất đai.
- Nghiêm chỉnhchấp hành quy chế bán đấu giá, đảm bảo trật tự nơi cơ quan tổ chức bán đấu giá. Mọi hành vi gây rối, mất trật tự hoặc thông đồng gây thiệt hại cho Bên bán tài sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                    CHƯƠNG III
                                                        ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Xử lý vi phạm:
1.1. Truất quyền tham gia đấu giá:
- Trong phiên đấu giá, nếu người tham gia đấu giá không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu, quyết định của đấu giá viên hoặc có hành vi cản trở, gây rối phiên đấu giá, không cấp hành nội quy phòng đấu giá, bị đấu giá viên nhắc nhở, cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, thì đấu giá viên có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm và truất quyền tham gia đấu giá của người đó.
- Những người vi phạm các quy định tại điểm 1.2, 1.3 và 1.4, khoản 1 Điều này đều bị truất quyền tham gia đấu giá.
1.2. Đình chỉ phiên đấu giá: Trường hợp trong phiên đấu giá, người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, dìm giá gây thiệt hại cho chủ tài sản, thì Hội đồng giám sát phiên đấu giá có quyền đình chỉ buổi đấu giá để tổ chức vào lần sau.
1.3. Không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng nếu khách hàng vi phạm một trong các trường hợp sau đây:
- Người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, dìm giá thì sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và số tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá đã nộp sẽ bị nộp vào ngân sách nhà nước.
- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự cuộc đấu giá (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…).
- Xin rút đơn và không tham gia đấu giá sau ngày kết thúc nhận đơn đã được thông báo.
- Chỉ tham gia một vòng đấu đầu tiên.
- Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả hoặc từ chối vòng đấu tiếp theo trước khi đấu giá viên công bố người mua được tài sản.
- Người vi phạm Điều 6 Quy chế đấu giá này.
- Người vi phạm điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 3, Điều 3 của quy chế này nhưng vẫn đăng ký tham gia đấu giá và bị phát hiện sau khi đã chốt danh sách (sau thời điểm kết thúc bán hồ sơ).
- Người trúng đấu giá nhưng không nộp tiền mua tài sản theo quy định
- Người tham gia đấu giá vi phạm quy chế quy định tại điểm 3.3, khoản 3, Điều 8 sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và số tiền đặt cọc mà người vi phạm đã nộp sẽ bị sung vào ngân sách nhà nước.
- Người vi phạm quy chế đấu giá (trừ quy định tại điểm 1.4, khoản 1 Điều này).
1.4. Xử lý thu tiền phạt nếu khách hàng vi phạm việc trả giá không đúng quy định như sau:
- Người tham giá đấu giá ở vòng thứ nhất trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản hoặc phiếu đấu giá ghi không đúng quy định thì không được tham gia đấu giá vòng tiếp theo và bị phạt một khoản tiền phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- Người tham gia đấu giá tính từ vòng đấu thứ 2 trở đi trả giá thấp hơn giá khởi điểm của từng vòng đấu mà đấu giá viên đã công bố hoặc phiếu đấu giá ghi không đúng quy định, thì không được tham gia đấu giá ở vòng tiếp theo và bị phạt một khoản tiền phạt bằng với mức chênh lệch giữa giá khởi điểm của vòng đấu đó với giá khởi điểm của vòng đấu liền kề trước đó.
 
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
2.1. Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật.
2.2. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tố cáo, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
  Điều 13. Điều khoản thi hành
 Đấu giá viên, các thành viên giúp việc phiên đấu giá, viên chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì trở ngại, vướng mắc, phải kịp thời phản ánh cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để được xem xét giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC
- Như Điều 13;
- Bên có tài sản;
- T/P mời tham dự đấu giá;
- Lưu: VT,KT,HS.                                                           
 
                                                                                   Trương Văn Vỵ
                                                                                                       
 
 

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:          /QĐ-QCĐG Quảng Nam, ngày      tháng       năm 2015

 
      
                                                                     QUYẾT ĐỊNH
                                                   Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản
 
                                                                     GIÁM ĐỐC
                           TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NAM
 
Căn cứ Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề án cũng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT –BTNMT –BTP  ngày 04/4/2015  Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Căn cứ Hợp đồng bán đấu tài sản số: 58 /HĐ-BĐG ngày  17 /7 /2015 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.
 
                                                          QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiên sử dụng đất đối với 19 lô đất thuộc dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
          Điều 3.Đấu giá viên, các thành viên giúp việc phiên đấu giá, công chức, viên chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam, người tham gia đấu giá và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
  Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Bên có tài sản;
- Thành phần mời tham dự đấu giá;
- Lưu: VT,KT,HS.                                                          Trương Văn Vỵ