Thông báo bán đấu gía tài sản một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam số 110

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:

 * Tài sản bán đấu giá: Một chiếc Ca nô vận chuyển khách du lịch 18 chỗ ngồi; số đăng ký hành chính: QNa – 0737 ; ký hiệu tài sản: Yamaha 200 AETX.
- Giá khởi điểm: 213.383.000đồng.
* Địa điểm trưng bày tài sản:Tại Cảng Cửa Đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
* Thời gianbán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 07 tháng 4năm 2015.
* Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường PhòngTài chính – Kế hoạch thành phố Hội An – Số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh  Quảng Nam. 

*Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước:Từ ngày thông báo đến 16giờ00, ngày 03/4/2015.Tại Phòng Tài chính–Kế hoạch T.p Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại số (0510) 3812099; 3811880 và Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hội An, số điện thoại: 0510.3910604 Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.